ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงขอประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจาก การทุจริต เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน จึงขอให้คำมั่นที่จะนำพาคณะผู้บริหาร สมาชิก สภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวทุกคน ให้ปฏิบัติ ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาค ส่วน ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และขอกำหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ถือ ปฏิบัติและดำเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →