มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหน้าที่ตามที่กฎหมายอื่นกำหนดไว้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้ดุลยพินิจในการออก คำสั่ง อนุญาต อนุมัติ ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ให้เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงได้กำหนดมาตรการการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารไว้ ดังนี้

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →