ปิดรายงานกาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปี 2562

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ให้เลขานุการสภาฯ ปิดประกาศรายงานกาประชุมสภาในที่เปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทราย ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →