ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบล ในฐานเป็นหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอานาจหน้าที่ ตัดสินใจในการบริหารงานของตำบลตามที่กฎหมาย ฉะนั้น เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของข้าราชการให้ สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเป็นธรรม จึงสมควรกำหนดให้มี ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยมีรายละเอียดแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →