โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา และองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง (เจ้าภาพหลัก) จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน และผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งพื้นที่เมื่อเกิดสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจากสาธารณภัย โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 3 วัน ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ นารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →