ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ ตามโครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ ตามโครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น มีผู้ชนะการเสนอราคามีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →