แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้จัดทำแแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูง รวมทั้งเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างอันเป็นการเสริมประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์มาตรฐานการควบคุมภายใน จึงประกาศแแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →