สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นเอกสารที่หน่วยงานต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามเออกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →