รายงานการับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 40 กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการับจ่ายเงินประจำปีที่สิ้นสุดนั้น ทั้งบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนทราบภายใน 30 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงได้จัทำประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →