ประชาสัมพันธ์การขึ้นขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ขอเชิญให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

  1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลหนองทรายขาว แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
  2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่

#ช่วง1 : เดือนตุลาคม 2563- พฤศจิกายน 2563

***#เว้นเดือนธันวาคม2563

#ช่วง2 : เดือนมกราคม 2564 – กันยายน 2565

ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ

#โดยเตรียมเอกสารดังนี้

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
  3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร กรุงไทย ในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →