โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้สโลแกน“สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค”

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ปีงบประมาณ 2564 ภายในสะโลแกน “สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค” ในวันที่ 10 พฤศจิกาย 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน โดยมีเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการด้านอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร และร้านอาหาร และแผงอาหารให้ตลาด ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ

1 ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปรุงและประกอบอาหาร ได้อย่างถูกต้อง

2 ผู้ประกอบการมีการปรับปรุงและยกระดับสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้มาตรฐาน ตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร

3 ประชาชนทั่วไป (ผู้บริโภค) ได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ปลอดโรค และมีสุขภาพที่ดี (มีอายุยืน)

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →