รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนชั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2563

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานส่วนตำบล เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายต่อไปนี้

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →