ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดลพบุรี ในการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 จึงประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการ บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวให้มีประสิทธิภาพต่อไป

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →