ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 278 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายประกาศนี้

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →