หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ให้สามารถปฏิบัติงาน ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีต่องานราชการและประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ส่วนตำบลปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตำบล และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการ ลงโทษแก่พนักงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →