กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงได้กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบ ได้ขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →