นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรด้าน คุณธรรม มาตรฐานทางจริยธรรมและค่านิยมองค์กรสาหรับข้าราชการ พนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองทรายขาว ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติราชการเพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของคนดังนี้

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →