รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Internal and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563

ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทราขาว ได้ดำเนินการเรียบร้อยแแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →