สถิติการเข้ารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ตุลาคม 2563

สถิติการเข้ารับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

เดือน ตุลาคม  2563

ลำดับ ลักษณะส่วนงานที่เข้ารับบริการ จำนวน ร้อยละ
1 ด้านการศึกษา 0 0
2 ด้านบรรเทาสาธารณภัย 1 4.35
3 ด้านรายได้ /ภาษี 6 26.08
4 ด้านพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม 10 43.48
5 ด้านช่าง 6 26.08

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →