ขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564

นายอนันต์  ยวงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว และ นางเสาวนีย์  โพธิ์ทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว  ได้ขับเคลื่อนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ..2564 โดยได้มอบหมายแนวทางปฏิบัติและการรายงานผลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →