รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ได้ให้ส่วนราชการต้องมีหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับหมวด ๕ และหมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวได้ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวได้ประเมินความพึงพอใจของประชาชนหลังจากเข้ารับบริการแล้วโดยเริ่มตั้งแต่เดือน  ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓  มีผลความพึงพอใจตามรายละเอียดแบบสรุปประเมินผลฯที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →