การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวใสสะอาด”

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ลดโอกาสการรับสินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเสริมสร้างค่านิยมประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตจึงได้กำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวใสสะอาด” ให้บุคลากรในสังกัดยึดถือและปฏิบัติตาม ดังนี้

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →