การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงได้นำ แนวคิดการบริหารความเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือดำเนินการเพื่อป้องกันความผิดพลาด ความเสียหาย และความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับภารกิจงานขององค์กรในอนาคต โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →