การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performace Assessment : LPA) ประจำปี 2563

ตามที่กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่นให้จังหวัดส่งแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ของจังหวัด แล้วให้ทีมประเมินประสิทธิภาพฯ ดำเนินการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในความรับผิดชอบ บัดนี้จังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการประเมินน จำนวน 126 แห่งเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performace Assessment : LPA) ประจำปี 2563 ตามประกาศแนบท้าย

เอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →