ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ขอประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพต่อไป

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →