มอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวให้หัวหน้าสำนักปลัดปฏิบัติราชการแทน ประจำปี 2563

เพื่อให้การบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัวรวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนโดยตรง จึงมอบอำนาจดังกล่าวโดยมีรายละเอียดเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →