มอบอำนาจให้นักพัฒนาชุมชนชำนาญการปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

เพื่อให้การบริการ และการปฏิบัติราชการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมอบอำนาจดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →