แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัด อบต. เป็นไปด้วยความถูกต้อง อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ จึงแต่งตั้งผู้รักษารารชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดฯ​โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →