แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง มีการสั่งการ ควบคุมตรวจสอบ และติดตามประเมินโดยชัดเจน และเพื่อความเหมาะสมแก่การปฏิบัติราชการในกรณีที่ไม่มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ จึงแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน โดยมีรายละเอียดตาเเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →