ยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อันเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

ตามที่ประเทศไทยได้เกิดแพร่ระบาดของโรคคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลับ ปอดอักเสบและมีภาวะแทรกซ้อน โดยเป็นโรคที่ติดต่อจากคนสู่คน หากมีการใกล้ชิดกันมาก และขณะนี้พบผู้ป่วยจำนวนมากนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรค องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงขอยกเลิกภาระกิจบางกิจการรโครงการประจำปี 2563 ​โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →