ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

อาศัยตามอำนาจความในพระราชบัญญัติกำหนดแผลและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16, 17 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทราขาว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 และความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวในการประชุม ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 ) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →