ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →