แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 พันตำรวจเอกธนศักดิ์  ปานแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เพื่อการกำหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวได้วางอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงของด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อให้สามารถดำเนินนโยบายจนบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ได้ ทั้งนี้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลหนองทรายขาว โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →