แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองทรายขาว

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (ปี 2561-2565) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว โดยใช้แนวทางการบริหารแบบมุ่มเน้นผลงาน หรือผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →