นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2565 กำหนดบรรทัดฐานทางจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานจ้างทุกคนทราบ และยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →