หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ให้สามารถปฏิบัติงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีต่องานราชการและประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างแรงจูงใจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตำบล และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจและการลงโทษแก่พนักงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →