หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติงานของพนักงานส่วนตำบล

โดยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2565 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติงานของพนักงานส่วนตำบลในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ก่อนเริ่มรอบการประเมิน หรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →