หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โดยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี ได้ ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →