ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปี 2564 (Local Performance Assessment : LPA)

ตาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 ใน 5 ด้านนั้น บัดนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ้านหมี่ ได้แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ประจำปี 2564  (Local Performance Assessment : LPA) เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดการประเมินตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →