จัดการประชาคมตำบลขึ้น เพื่อเป็นการประชาคมเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ครั้งที่ 1/2565 และ เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดการประชาคมตำบลขึ้น เพื่อเป็นการประชาคมเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ครั้งที่ 1/2565 และ เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการจัดเวทีประชาคมจะทำให้สมาชิกของหมู่บ้าน/ ชุมชนได้เรียนรู้ ได้แสดงออกโดยการได้คิดได้ทำ ได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตัดสินในด้วยเหตุผลและข้อตกลงของสมาชิกจากการประชาคม สามารถนำไปปฏิบัติ และเกิดผลดีต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของสมาชิกในตำบลหนองทรายขาว และเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการร่วมกันกับแผนชุมชน อีกทั้งสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด และเข้าถึง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว 

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →