นายกอบต.หนองทรายขาวประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ครั้งแรกหลังจากเข้ารับตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 พันตำรวจเอกธนศักดิ์    ปานแย้ม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว  ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ครั้งแรกหลังจากเข้ารับตำแหน่ง  ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ในการมอบนโยบายการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ดังนี้

1.การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวใสสะอาด ๒๕๖๕”

2.การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ

3.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ

ซึ่งพันตำรวจเอกธนศักดิ์  ปานแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้กล่าวกับพนักงานทุกคนให้ช่วยกันปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ลดความเสี่ยงการทุจริต และพัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →