กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2565 ” ระหว่างท้องถิ่น & ท้องที่ “และจิตอาสา

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว นำโดย พันตำรวจเอกธนศักดิ์ ปานแย้ม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  ร่วมกับ ผู้นำชุมชนฝ่ายปกครอง และ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลหนองทรายขาว และ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมทำกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) เพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน สำนักงาน และปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาตำบลหนองทรายขาว ให้เป็นเมืองน่าอยู่ รวมถึงเสริมสร้างวินัยการรักษาความสะอาด โดยยึดหลัก ส.  เพื่อเป็นการเชิดชูความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และเผยแพร่บทบาทหน้าที่ภารกิจที่สำคัญของ อบต.หนองทรายขาว ซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคี และสนับสนุนให้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน   เกิดความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน อบต./หน่วยงานต่างๆ กิจกรรมล้างทำความสะอาดถนนสายหลัก หมู่ที่ 4บ้านสระเตยใหญ่ ในตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี   กิจกรรมทำความสะอาดกวาด  ตัดแต่ง ต้นไม้ เพื่อปรับภูมิทัศน์ 

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →