นโยบายและมาตรการป้องกันการรับสินบน

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงกำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันการรับสินบน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →