มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มีเจตนารมณ์ให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการแทรกแซงใดๆ ที่ทำให้ขาดความเป็นกลาง สงวนรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวม และมีเหตุผลในการใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบได้ จึงเห็นควรกำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจขึ้น และมีเหตุผลในการใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยมีนโยบายและกรอบแนวทางปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →