มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565

เพื่อให้การดำเนินภารกิจงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีหลักเกณฑ์การประพฤติปฏฺิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงกำหนดมาตรการในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →