มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว กำหนดขึ้นเพื่อการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นประโยชน์สุขต่อประชาชน และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวจึงแนวทางและมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →