รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ขอประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว มีมติรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จึงประกาศให้ทราบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →