ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๗๑  และ  ๘๗  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร   ส่วนตำบลหนองทรายขาว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่  ๑  ประจำปี ๒๕๖๑  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๑ และ สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๑  เมื่อวันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม   ๒๕๖๑   และโดยอนุมัตินายอำเภอบ้านหมี่   องค์การบริหาร  ส่วนตำบลหนองทรายขาว  จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →