แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2566-2570

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ให้ความสำคัญในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการป้องกันการทุจริต โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและการนำไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว และเพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รายละเอียดปรากฎตาม แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 -2570 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →