การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดซื้อวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 จึงได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในตำบลหนองทรายขาว ให้แก่สุนัขและแมวที่ได้มาแจ้งขึ้นทะเบียนไว้ ในวัน เวลา ตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →