แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว (พ.ศ. 2561 – 2564) ไปแล้ว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม  2559  และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ไปแล้วนั้น เนื่องจากว่าครุภัณฑ์ที่จะดำเนินการนั้นไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  จึงไม่สามารถที่จะนำไปบรรจุในงบประมาณรายจ่ายประจำปี  เพื่อที่จะดำเนินการจัดหาได้  ดั้งนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 9 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวประชาคมท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561

About ผู้ดูแลเว็บไซต์

View all posts by ผู้ดูแลเว็บไซต์ →